Упис

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛУ

У први разред редовног и ванредног образовања може се уписати лице које је завршило основну школу. Редован ученик се може уписати у Школу ако је положио завршни испит. Испуњавање општих услова за упис ученик доказује оригиналним сведочанством о завршеној основној школи, изводом из матичне књиге рођених, и потврдом о положеном завршном испиту.

Редован ученик првог разреда не може бити старији од 17 година, док је ванредан ученик лице старије од 17 година живота, с тим што мора имати завршену основну школу. Уписивање одраслих лица на доквалификацију и преквалификацију врши се током целе године, сагласно одлуци Школског одбора.

Школски одбор утврђује број редовних ученика, ванредних ученика и ученика на доквалификацији и преквалификацији за упис у сваку школску годину.
Упис редовних и ванредних ученика у први разред врши се у периоду јул-август на начин који утврђује Школски одбор, по спроведеном јавном конкурсу, у складу са општим актом.

Редовни и ванредни ученик који је завршио разред има право да се упише у наредни разред најкасније до 31. августа године у којој је завршио разред.
Ученик који у току школовања прелази из друге школе, полаже допунске испите у Школи из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом школе из које долази. Утврђивање допунских испита врши директор Школе.

Допунске испите за ученике на доквалификацији и преквалификацији, сходно претходном школовању, одређује директор Школе, а у складу са одлуком наставничког већа.

Scroll to Top