Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – школа будућности

О НАМА

Најновија истраживања показују да су ученици у нашој земљи, приликом избора свог будућег занимања, почели да размишљају на практичан начин. Желе да упишу најпрофитабилнија занимања која ће им омогућити да се брзо запосле.

Ослушкујући импулсе тржишта радне снаге, закључили смо да савремени стилови живљења захтевају рад стручњака са одговарајућим стручним компетенцијама, које се могу досегнути кроз примену образовних програма у  подручју рада Електротехнике, Машинства и обраде метала, као и образовних профила везаних за информационе технологије.
Потребе тржишта рада континуирано се мењају као последица економског напретка и технолошких промена. Квалитет образовања мери се корисношћу стечених знања, вештина и способности при добијању посла.
Развој перспективе младих људи наш су приоритет. Побољшање квалитета и ефективности стручног образовања и оспособљавања, стратегија целоживотног учења, а нарочито мобилност у оквиру професије, основни су разлози за верификацију образовних профила у подручју рада Електротехнике, Машинства и обраде метала, посебно за образовне профиле везане за информационе технологије.

Приликом истраживања потражње за ИТ кадровима у Србији, разматрани су сви огласи који су објављени за категорију ИТ на порталима www.poslovi.rs и www.poslovi.infostud.com. (Ови портали су узети као референтни из разлога што је на њима највећа понуда пословних огласа код нас.) Притом се показало да је укупан број  тражених ИТ позиција за прво полугодиште 2016. године 1888, од чега се 181 позиција односи на дизајн у области ИТ-ја.

Повезивање Србије са светом и њено укључивање у токове светске и, нарочито, европске интеграције, подразумева одговарајућу едукацију и систем образовања који омогућује лакше долажење до посла.

Средња техничка школа „Михајло Пупин“, са седиштем у улици Трг Николе Пашића бр. 7, 11000 Београд, оствариваће програм средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала за следеће образовне профиле: електромонтер мрежа и постројења, електротехничар мултимедија, администратор рачунарских мрежа, електротехничар енергетике, аутомеханичар, машинбравар, техничар за роботику, бродомашински техничар и машински техничар, са пуним друштвено-економским оправдањем.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Основна делатност Средње техничке школе „Михајло Пупин“ је образовање и оспособљавање за непосредан рад и даље школовање за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, за подручје рада:

Електротехника
Машинство и обрада метала

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

У четворогодишњем занимању:
1. Електротехничар мултимедија
2. Администратор рачунарских мрежа
3. Електротехничар енергетике

У трогодишњем занимању:
1. Електромонтер мрежа и постројења


Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

У четворогодишњем занимању:
1. Техничар за роботику
2. Бродомашински техничар
3. Машински техничар

У трогодишњем занимању:
1. Аутомеханичар
2. Машинбравар

                    
Средња техничка школа „Михајло Пупин“ у Београду у свом раду примењује наставне планове и програме происане од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


Савремена организација наставе

Школа располаже савременом опремом и настава се организује на модеран и динамичан начин. То омогућава да се ученици кроз групни и индивидуални рад оспособе за практичну примену знања, али и за даље образовање на квалитетним високошколским институцијама.

Европски и светски образовни стандарди подразумевају далеко активнију улогу ученика у наставном процесу и приступ савременим информационим технологијама. Зато је опредељење Школе да се теоријска настава и вежбе спроводе са циљем да се ученици у току школовања развију у личности које могу  да се укључе у динамичне пословне комуникације, којима се одликују савремени пословни односи. Ради тога наставна технологија омогућава ученицима да уз помоћ и координацију наставника, апстрактне појмове преточе у стварне пословне и животне примере и случајеве, и кроз такве примере из праксе стекну знања и вештине које су у реалности применљиве.


Даље школовање

Дакле, кроз ширу и осмишљену хоризонталну повезаност и организацију наставе, ученик добија веће шансе и могућности за вертикалну пробојност. Широка, разноврсна и добро утемељена основа даје веће шансе за успешно школовање на високошколским установама. То је омогућено не само обимом знања, већ и методама рада које ученика приближавају сличним облицима рада који захтевају самосталност, а што ће се примењивати у даљем школовању. Образовање је континуиран процес па брзи и нагли прелази смањују успешност образовања и оствареност исхода образовања, у односу на очекиване и пожељне.


Остваривање васпитне функције

Полазећи од чињенице да модерна наставна технологија, уз понекад пренаглашену примену информационе технологије, може да у извесној мери занемари директну комуникацију учесника у наставном процесу, Школа ће кроз васпитне облике рада развијати све аспекте личности. Велика посвећеност појединачном образовању мора да буде праћена и другим садржајима који омогућавају ученику остваривање његове хумане компоненте .

У одређеним околностима објективни и субјективни фактори утичу да Школа првенствено остварује своју образовну функцију. Из тих разлога Школа организује и реализује различите облике ваннаставног рада. То омогућава да ученици, на основу својих афинитета и склоности, обогаћују и надограђују своју личност и развијају осећај припадности друштву и ширем европском простору.


ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Седиште Средње техничке школе „Михајло Пупин“ је у Београду у улици Трг Николе Пашића бр.7/И ( први спрат).

Средња техничка  школа „Михајло Пупин“ располаже простором, опремом и наставним средствима која су у складу са правилницима:
• за заједничке (општеобразовне) предмете – са Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле ИВ степена стручне спреме (Службени гласник- Просветни гласник, број 7 од 07.09.1991);

• за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала: са Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стучне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручја рада Машинство и обрада метала и Електротехника ( „Службени гласник Републике Србије-Просвени гласник бр.16/2015 и 17/2015 28. августа 2015.године ).

Школска зграда

   У оквиру Средње техничке школе „Михајло Пупин“ у улици Трг Николе Пашића бр.7, Београд, школски простор чине:

• 7 учионица за општеобразовне предмете;
• 4 специјализоване учионице;
• радионица за практичну наставу ;
• библиотека-медијатека.

Фискултурна сала

Ученици ће наставу из физичког васпитања реализовати у фискултурној сали „PRIMA WGD“ д.о.о. из Београда ул. Хајдук Станка бр.2. Сала има површину од 200м2 и задовољава прописане критеријуме из Норматива о простору и опреми („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр.5/90).

Школа има закључене споразуме о стручно-едукативној сарадњи са:

“MEGANA” d.o.o, Школски сервис Гајић, Електричар д.о.о, Техноков д.о.о, БЕЛТЕПРОМ д.о.о, ФИКОС д.о.о, СЗР “ПРОТЕКТА”, Средња школа “Свети Сава”, Занатска радња “Бане”, Привредно друштво за транспорт, трговину и услуге “ЛАЂАР КУПРА” д.о.о, Аутоелекричар “Видоје”, Аутосервис “Лукић 2014”, FISTAUTO, TR CENTROBOJ PLUS, SAT VISION d.o.o, Techno Solution d.o.o, PRIMA WGD d.o.o.

Scroll to Top