Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Akreditacija: 022-05-00130/2017-03
UPIS UČENIKA U ŠKOLU

U prvi razred redovnog i vanrednog obrazovanja može se upisati lice koje je završilo osnovnu školu. Redovan učenik se može upisati u Školu ako je položio završni ispit. Ispunjavanje opštih uslova za upis učenik dokazuje originalnim svedočanstvom o završenoj osnovnoj školi, izvodom iz matične knjige rođenih, i potvrdom o položenom završnom ispitu.

Redovan učenik prvog razreda ne može biti stariji od 17 godina, dok je vanredan učenik lice starije od 17 godina života, s tim što mora imati završenu osnovnu školu. Upisivanje odraslih lica na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju vrši se tokom cele godine, saglasno odluci Školskog odbora.

Školski odbor utvrđuje broj redovnih učenika, vanrednih učenika i učenika na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji za upis u svaku školsku godinu.
Upis redovnih i vanrednih učenika u prvi razred vrši se u periodu jul-avgust na način koji utvrđuje Školski odbor, po sprovedenom javnom konkursu, u skladu sa opštim aktom.

Redovni i vanredni učenik koji je završio razred ima pravo da se upiše u naredni razred najkasnije do 31. avgusta godine u kojoj je završio razred.
Učenik koji u toku školovanja prelazi iz druge škole, polaže dopunske ispite u Školi iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom škole iz koje dolazi. Utvrđivanje dopunskih ispita vrši direktor Škole.

Dopunske ispite za učenike na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji, shodno prethodnom školovanju, određuje direktor Škole, a u skladu sa odlukom nastavničkog veća.